شاخص PEG:

شاخص PEG (Price/Earnings to Growth Ratio) یکی از شاخص‌های تحلیل بنیادی است که برای ارزیابی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص با توجه به سود شرکت، نسبت قیمت سهم شرکت به درآمد و همچنین نرخ رشد سود شرکت را به ترتیب در نظر می‌گیرد. در واقع، شاخص PEG نسبت قیمت به سود با نرخ رشد سود شرکت را نشان می‌دهد.

برای محاسبه شاخص PEG، ابتدا باید نسبت قیمت به سود (P/E Ratio) شرکت را محاسبه کرد. سپس، نرخ رشد سود شرکت (EPS Growth Rate) را محاسبه می‌کنیم. برای این منظور، می‌توانیم EPS سال جاری را با EPS سال گذشته مقایسه کرده و نرخ رشد را بر حسب درصد محاسبه کنیم. سپس، نرخ رشد سود را به نسبت قیمت به سود تقسیم می‌کنیم و شاخص PEG را به دست می‌آوریم.

شاخص PEG می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای ارزیابی شرکت‌ها مفید باشد. از آنجایی که این شاخص نسبت قیمت به سود شرکت را با نرخ رشد سود آن در نظر می‌گیرد، می‌تواند به عنوان یک شاخص برای پیدا کردن شرکت‌هایی با سود رشد بالا و بازدهی سهام بالا مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، باید توجه داشت که استفاده از شاخص PEG به تنهایی برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها کافی نیست و باید با توجه به دیگر شاخص‌ها و معیارهای مالی دیگر، شرکت‌ها را ارزیابی کرد.

برای مثال، اگر شاخص PEG یک شرکت برابر با 1 باشد، این به معنای این است که نسبت قیمت به سود شرکت برابر با 1 است و همچنین نرخ رشد سود شرکت نیز برابر با 1 است. اگر شاخص PEG بزرگتر از 1 باشد، به معنای این است که نسبت قیمت به سود بیشتر از نرخ رشد سود است و بنابراین، سرمایه‌گذاران بهتر است با موردی با شاخص PEG کمتر از 1 سرمایه‌گذاری کنند.

به طور کلی، استفاده از شاخص PEG برای سرمایه‌گذاری در بورس و صنعت‌های مختلف مفید است. با این حال، باید توجه داشت که محاسبه نرخ رشد سود و ارزیابی آن دشوار است و ممکن است با اشتباهاتی همراه باشد. همچنین، باید توجه داشت که شاخص PEG تنها یکی از شاخص‌هایی است که برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید با دیگر شاخص‌ها مانند P/E، P/B، ROE و ... همچنین با معیارهای مالی دیگر مثل درآمد، سود و جریان وجوه نقد، برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، باید به این نکته توجه داشت که هر شاخصی مزایا و معایب خود را دارد و باید با توجه به نوع شرکت و صنعت، شاخص مناسبی برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها انتخاب شود.

 

مثال: فرض کنید شاخص P/E شرکتی برابر با 20 باشد و نرخ رشد سود آینده آن 15 درصد است. در اینصورت، شاخص PEG شرکت محاسبه می‌شود به این شکل:

PEG = نرخ رشد سود = 15÷ 20%

بنابراین، شاخص PEG این شرکت برابر با 1.33 است. این نتیجه نشان می‌دهد که نسبت قیمت به سود شرکت بیشتر از نرخ رشد سود آن است و بنابراین سرمایه‌گذاران بهتر است با موردی با شاخص PEG کمتر از 1 سرمایه‌گذاری کنند. به عبارت دیگر، شاخص PEG برای این شرکت بالاتر از حد مطلوب یعنی 1 است، و این نشان دهنده این است که با توجه به نرخ رشد سود شرکت، نسبت قیمت به سود آن بیشتر از حد مطلوب است و ممکن است ارزش سهام شرکت در آینده کاهش یابد.