ا

شاخص NAV:

نسبت NAV یا Price-to-Net Asset Value Ratio یکی از شاخص‌های مالی در تحلیل بنیادی است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص نشان‌دهنده نسبت قیمت فعلی سهم یک صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش دارایی خالص (NAV) هر سهم آن صندوق است. NAV یک صندوق سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد که به ازای هر سهم صندوق محاسبه می‌شود. ارزش دارایی‌ها شامل سرمایه‌گذاری‌های صندوق در سهام، اوراق قرضه، اموال و دارایی‌های نقدی می‌شود.

 

نسبت NAV به عنوان یکی از شاخص‌های مالی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بهترین تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بگیرند. با استفاده از این شاخص، سرمایه‌گذاران می‌توانند تخمین بزنند که آیا قیمت فعلی سهام صندوق، ارزش حقیقی این صندوق را بازتاب می‌دهد یا خیر.

 

برای محاسبه نسبت NAV، قیمت فعلی هر سهم صندوق سرمایه‌گذاری به NAV هر سهم در صندوق تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر، نسبت NAV نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای هر دلار از ارزش دارایی‌های خالص صندوق، چه مقدار پرداخت می‌کنند.

 

محاسبه NAV:

NAV به عنوان یک شاخص مالی، معیاری از ارزش دارایی‌های خالص صندوق سرمایه‌گذاری است. برای محاسبه NAV یک صندوق سرمایه‌گذاری، ابتدا باید ارزش کل دارایی‌های صندوق به دست آید. سپس بدهی‌ها و هزینه‌های صندوق از ارزش کل دارایی‌ها کم می‌شود تا NAV محاسبه شود. NAV به ازای هر سهم محاسبه می‌شود و در نتیجه، تعداد سهام در جمع‌آوری دارایی‌ها و کسر بدهی‌های صندوق مهم است.

 

مثال: فرض کنید که یک صندوق سرمایه‌گذاری دارای دارایی‌های زیر است:

- سرمایه‌گذاری در سهام: 100,000 دلار
- اوراق قرضه: 50,000 دلار
- اموال: 20,000 دلار
- دارایی‌های نقدی: 30,000 دلار

بدهی‌های صندوق سرمایه‌گذاری به ازای هر سهم نیز شامل موارد زیر است:

- بدهی‌های صندوق: 10,000 دلار
- هزینه‌های صندوق: 5,000 دلار

تعداد کل سهام صندوق در این مثال 10,000 سهم است. بنابراین، محاسبه NAV به این صورت است:

NAV = (ارزش کل دارایی‌ها - بدهی‌های صندوق - هزینه‌های صندوق) / تعداد کل سهام

NAV = (100,000 + 50,000 + 20,000 + 30,000 - 10,000 - 5,000) / 10,000
NAV = 185,000 / 10,000
NAV = 18.5 دلار

بنابراین، NAV هر سهم این صندوق سرمایه‌گذاری برابر با 18.5 دلار است.

 

استفاده از نسبت NAV:

نسبت NAV به عنوان یک شاخص مالی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بهترین تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بگیرند. با استفاده از این شاخص، سرمایه‌گذاران می‌توانند تخمین بزنند که آیا قیمت فعلی سهام صندوق، ارزش حقیقی این صندوق را بازتاب می‌دهد یا خیر.

 

مثال: فرض کنید که NAV هر سهم یک صندوق سرمایه‌گذاری 20 دلار باشد و قیمت فعلی هر سهم 25 دلار باشد. در این صورت، نسبت NAV برابر خواهد بود با:

NAV نسبت = قیمت فعلی هر سهم / NAV هر سهم
NAV نسبت = 25 دلار / 20 دلار = 1.25

بنابراین، نسبت NAV برابر با 1.25 است. این به این معنی است که برای هر دلار از ارزش دارایی‌های خالص صندوق، سرمایه‌گذاران 1.25 دلار پرداخت می‌کنند. این مقدار می‌تواند با میانگین صنعتی مقایسه شود تا ببینیم که آیا این صندوق سرمایه‌گذاری در مقایسه با صندوق‌های دیگر در همان صنعت، ارزش بیشتری دارد یا خیر.

 

با توجه به اینکه نسبت NAV به تنهایی نمی‌تواند معیاری کامل برای ارزیابی صندوق سرمایه‌گذاری باشد، باید با توجه به شرایط و موقعیت خاص هر صندوق، از شاخص‌های دیگری مانند نرخ بازدهی سهم، نرخ بازدهی دارایی‌های صندوق، نرخ هزینه‌های مدیریتی و ... نیز استفاده شود.