پول و اقتصاد:

دوره پول و اقتصاد با هدف ارتقای سطح دانش اقتصادی افراد با تأکید بر ارائه مطالب ساده، مفهومی، کاربردی و مفید ارائه شده است. مخاطبان دوره فوق دانشجویان و علاقه مندان به مباحث اقتصادی است و پیش نیاز خاصی ندارد. مطالب ارائه شده شامل بررسی کارکرد پول در اقتصاد، کارکرد پول در بازارهای مالی، نقش پول در سیاست گذاری های بانک مرکزی از طریق عرضه پول و همچنین تصمیمات مالی شخصی مانند سرمایه گذاری و بازنشستگی می شود.

 

محتوای دوره:

 

جلسه 1:

مفهوم پول / سیر تکامل پول / کارکردهای پول در اقتصاد / مبادله کالا به کالا (تبادل مستقیم کالاها) / سیر تحول پول در اقتصاد / اقتصاد خرد / اقتصاد کلان / IOU یا اسناد بدهی / نقش IOU ها در مبادلات / تبدیل IOU ها  به پول / مزایا و معایب مبادله کالا به کالا / 

جلسه 2:

شکل های پول / ویژگی های پول / زیربنای اصلی پول / کارکردهای پول / قابلیت ذخیره بودن پول / ابزار مبادله بودن پول / واحد اندازه گیری بودن پول / نظر جورج زیمل در رابطه با کارکرد پول /

ادامه دارد ...